Opening performance for the exhibition "Shadow Performers"

06 – 21 January 2012


"Shadow Performers" participating Artists:

Daishin Sumimoto, Keiko Sato, Masashi Echigo, Miyuki Okuyama, Nishiko Rumiko Hagiwara, Suchan Kinoshita, Yosuke Amemiya, Yu Kuramoto, Yukako Ando

Adviser:
Suchan Kinoshita