performance × exhibition "Whiplash Neuron A"

date: 1-2 August, 2008
venue: cocolaboratory, Akita
performance: Yosuke Amemiya, Ryuta Osawa, Natsumi Sakamoto, Takuya Kaiso, Rui-san, Ito-san, Chigusa-san, Suzuki-san Iseya-san, Kaneko-sanpost talks: Yosuke Amemiya × Seiichi Tsuchiya × Hajime Nariai

supported by Boice Planning, Yuka Sasahara Gallery, Satoru Aoyama.

special thanks for Chigusa Sasao, Ruriko Murayama